Hinder? Doe er wat aan!

Om welke vorm van hinder het ook gaat, probeer eerst in overleg met uw buren of het overlast veroorzakende bedrijf contact op te nemen. In veel gevallen is er wel begrip voor uw klachten en kunt u samen afspraken maken over hoe de hinder kan worden beperkt

Helpt een gesprek of interventie door de wijkagent of buurtregisseur niet, dan is de interventie van een mediator een logische stap. Uiteraard brengen wij eerst in kaart van welke vorm van hinder u overlast heeft en of mediation zinvol kan zijn. Daarna kunnen wij uw buren benaderen met de vraag of zij onze bemiddeling willen aanvaarden.

Hinder volgens de wet

Artikel 5:37 BW bepaalt dat er geen onrechtmatige hinder mag worden veroorzaakt. Wat onrechtmatig is, wordt bepaald n de hand van wat artikel 6:162 BW verstaat onder een onrechtmatige daad.

​H​et artikel luidt: ‘De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.’

Het is lastig in te schatten wanneer er van onrechtmatige hinder in de zin van artikel 5:37 BW sprake is. De Hoge Raad, heeft in een aantal uitspraken aangegeven wat een rol speelt bij het beantwoorden van de vraag of hinder als onrechtmatige hinder kan worden gekwalificeerd.

Dit is onder andere afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Onder de omstandigheden van het geval worden ook de plaatselijke omstandigheden geschaard. Wie in een landelijke omgeving woont zal minder hinder moeten accepteren dan iemand die in een stad woont.

Ook is van belang wanneer de hinder is ontstaan. Woonde de klager er al op het moment dat de hinder ontstond, dan kan hij eerder klagen dan wanneer hij op een plek is gaan wonen waar de hinderlijke situatie zich al voordeed. 

Als laatste kijkt de Hoge Raad naar de noodzaak van handelingen die de hinder veroorzaken. Des te noodzakelijker de hinderlijke activiteiten zijn, beste kleiner de kans dat er van onrechtmatige hinder sprake zal zijn.

Mediation leverde een blijvend goede oplossing op. De hinder stopte en we hebben een normaal burencontact. Chris de V.

Geluids- en stankoverlast

Keiharde muziek, het blaffen van een hond of het dreunen van machines, het kan uw woongenot behoorlijk bederven. En ook voortdurende stank van een naastgelegen bedrijf kan u het leven zuur maken. Maar met mediation kunt u snel stappen zetten.

Als overleg met uw buren niets uithaalt, kan de rechter worden ingeschakeld om de overlast te stoppen. De rechter kan op uw verzoek een dwangsom opleggen als de overlast ondanks het verbod van de rechter toch wordt overtreden. Een beetje hinder moet u tolereren, maar als er van een onrechtmatige situatie sprake is, zal de rechter een maatregel opleggen. Maar met dat vonnis van de rechter is de relatie met uw buren voorgoed verstoord. Een mediator kan u helpen een oplossing te zoeken die de onderlinge verhoudingen niet verder beschadigt. Wel zo fijn, want u blijft tenslotte buren.

Bijzondere vorm van hinder: camera's

Een aparte vorm van hinder is de aanwezigheid van camera's die worden ingezet door bedrijven of buren om hun erf te bewaken.

Niet zelden krijgen wij klachten over het schenden van de privacy door buren. Het recht op privacy is een grondrecht maar door de toenemende criminiliteit en de betrekkelijk lage kosten, hangt ons land vol met camera's. Deze nemen soms niet alleen de situatie op het te bewaken erf op, maar spieden indirect en vaak onbedoeld ook in uw tuin of erger nog: in uw woon- of slaapkamer. Heeft u last van camerabewaking dan kunt u bij de rechter eisen dat de camera’s worden verplaatst of weggehaald.

De rechter zal die vordering alleen toewijzen als hij vindt dat de camera’s uw privacy ook echt aantasten. Daarbij maakt hij een afweging tussen uw recht op privacy  en het recht van uw buren om camera’s te plaatsen en daarmee hun erf te bewaken. Door middel van mediation zijn er misschien ook andere oplossingen mogelijk.
 

De buren keken met hun bewakingscamera recht onze slaapkamer in. Met een mediator konden wij dit probleem snel oplossen. Mevrouw De Jong, Den Haag