Recht van overpad vaak onderwerp mediation

Het recht van overpad of van weg, is een erfdienstbaarheid die vaak onderwerp is van discussie is tussen buren. Met de hulp van een mediator kan vaak een blijvende oplossing worden bereikt.

Helaas komen ruzies over het gebruik van een pad of weg regelmatig voor. Een mediator kan voorkomen dat deze ruzies uit de hand lopen en voorkomen dat de buren in een jarenlange, juridische strijd verwikkeld raken. Geef mediation daarom een kans. Ruzie maken kan altijd nog. 

Het is fijn dat de mediator ons hielp dit conflict in de kiem te smoren. Anders waren we nu nog aan het procederen geweest. Jan van den B. Alkmaar

Erfdienstbaarheid: recht van overpad en meer.

Een goed voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Bewoners van het ene erf mogen gebruik maken van (een deel van) het erf van de buren om naar de openbare weg te lopen. Het ene erf is dan dienstbaar aan een ander erf: er is sprake van een erfdienstbaarheid.

Het erf dat belast is met de erfdienstbaarheid, het in het jargon "het dienende" erf. Het erf dat baat heeft van de erfdienstbaarheid, wordt "het heersende" erf genoemd. Een bekende erfdienstbaarheid is het recht van overpad om van het ene (heersende) erf over het erf van uw buren (dienende erf) naar de openbare weg te mogen gaan. Een ander voorbeeld is het recht om een raam te nogen hebben in een muur waardoor rechtstreeks uitzicht wordt geboden op het erf van de buren.

Het ontstaan en einde van een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid wordt gevestigd bij notariële akte. Ook kan een situatie al erg lang bestaan, waardoor uiteindelijk door verjaring een erfdienstbaarheid kan ontstaan.

Is er sprake van een erfdienstbaarheid op uw erf? Dan is die situatie maar lastig te veranderen. De rechter kan een erfdienstbaarheid opheffen, maar ook als de gebruiker van de erfdienstbaarheid afstand doet van dat recht, kan dat tot beeindiging van de erfdienstbaarheid leiden. Dat gebeurt ook als het met een erfdienstbaarheid belaste perceel (dienende en leidende erf) van dezelfde eigenaar wordt als het heersende erf of andersom, door verwerking of door onteigening.  

Opheffen of veranderen erfdienstbaarheid

De rechter kan worden gevraagd een erfdienstbaarheid op te heffen of aan te passen. Het moet dan gaan om onvoorziene omstandigheden. Die moeten zó ernstig zijn dat het noodzakelijk is in de bestaande situatie in te grijpen.

Als de situatie al voorzienbaar was bij het vestigen van de erfdienstbaarheid dan kan de rechter de erfdienstbaarheid niet wijzigen. Ook niet als de eigenaar van het dienende erf schade lijdt. Bestaat een erfdienstbaarheid 20 jaar of langer? Dan kan die alleen worden opgeheven of veranderd als er strijd is met het algemeen belang. Opheffing van een erfdienstbaarheid kan ook worden gevraagd als het recht niet meer kan worden uitgeoefend is een redelijk belang ontbreekt en het te verwachten valt dat de uitoefening of het redelijk belang in de toekomst zal terugkeren.