Over takken, hoge bomen en wortels

Een bekend probleem: bomen of heesters die te dicht op de erfgrens staan, licht wegnemen of zicht belemmeren. Een mediator is geen tuinman, maar kan in zo'n geval toch helpen.

Als een boom of struik binnen de wettelijk verboden afstand staat, is er volgens de wet sprake van onrechtmatige hinder. Een boom  mag niet binnen twee meter afstand van de erfgrens staan. Bij struiken wordt 50 centimter gehanteerd. Om vast te stellen of de bomen of struiken binnen de verboden afstand van resp. twee meter en vijftig centimet staan, moet worden gemeten vanuit het hart van de boom of struik. Staan de bomen of struiken inderdaad binnen de verboden afstand, dan kunt u uw buren dwingen de beplanting weg te halen. Wordt er op eerste vordering geen actie ondernomen, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Beter is het om toch samen naar een oplossing te zoeken. Een mediator kan daarbij helpen.

Uitzonderingen op de regel

Niet altijd kan een geslaagd beroep worden gedaan op het feit dat bomen of struiken te dicht op de erfgrens staan.

Als uw perceel aan de openbare weg grenst en daar staan bomen in de verboden zone, dan kunt u daar dioorgaans niet tegen optreden. Ook kan in een plaastselijke verordering staan opgenomen dat de afstand tussen de beplanting en de erfgrens kleiner mag zijn dan in de wet is opgenomen. Ook lokae gewoontes of gebruiken kunnen aan een vordering om de beplanting weg te halen, in de weg staan. Zijn de bomen of struiken nog niet zo hoog als de ter plaatse aanwezige schutting, dan is er geen sprake van hinder en kunt u hiertegen niet optreden. Zodra de beplanting hoger wordt dan de schutting, is het mogelijk actie te ondernemen.

Verjaring na 20 jaar

Als een boom of struik als 20 jaar of langer in de verboden zone staat, kan daar niet meer met succes tegen worden opgetreden.

Staan de bomen of struiken al heel lang te dicht tegen de erfgrens, dan kan daar waarschijnlijk niet meer tegen worden opgetreden. De vordering om te eisen dat de bepalnting wordt weggehaald, is dan verjaard.
Uw buren zullen wel moeten kunnen bewijzen dat de bomen er al zolang staan. De verjaringstermijn geldt bovendien alleen voor bestaande bomen. Bomen die ter vervanging worden geplant zijn niet onderhevig aan de verjaringstermijn. De rechter zal bij het bepalen van het tijdstip waarop de vordering verjaart, uitgaan van het moment waarop de de boom of struik is aangeplant.

Doorgeschoten wortels

Doorgeschoten wortels kunnen hinderlijk zijn en schade toebrengen aan muren en fundering. Maar de oplossing is vaak simpel omdat u de wortels zelf mag weghalen.

De wet bepaalt namelijk dat u doorgeschoten wortels gewoon mag verwijderen. U kunt de wortels zelf houden. Geven de wortels van de beplanting van uw buren overlast, dan is een aanmaning niet nodig. U kunt de wortels gewoon zelf weghalen, met dien verstande dat u geen schade mag toebrengen aan eigendommen van uw buren.